You are here
Home > ข่าวทั่วไป > อยากรู้ไหม?!! “เงินเดือน ท่านนายกฯ” ได้เท่าไหร่ แถมพ่วงอีก 29 ตำแหน่ง บอกเลยงานนี้ไม่ธรรมดา

อยากรู้ไหม?!! “เงินเดือน ท่านนายกฯ” ได้เท่าไหร่ แถมพ่วงอีก 29 ตำแหน่ง บอกเลยงานนี้ไม่ธรรมดา

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าที่เราเห็นข้าราชการสูงคอยทำงานช่วยเหลือประชาชน วางแผนพัฒนาประเทศ เจอกับสถานการหนักๆจนต้องเจอกับภาวะเครียดในบ่อยครั้งนั้นท่านเหล่านี้ได้รับรับเงินเดือนๆหนึ่งเท่าไหร่แน่นอนว่าต้องมีค่าตอบแทนสูงสุดๆ โดยเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ผู้คนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ยิ่งตอนนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ดำรงตำแหน่งด้วยแล้วแถมยังมีบทบาทหน้าที่ควบคู่อีกหลายอย่าง ทำให้หลายคนอยากรู้ว่าค่าตอบแทนแต่ละเดือนนั้นเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ โดยเพจชื่อดังอย่าง “คนดีต้องมีที่ยืน” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

“นายกรัฐมนตรี 75,590 บาท + เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท
หัวหน้า คสช. 75,590 บาท + เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท
เบี้ยเลี้ยงวันละ …. บาท
สรุปรวมเงินเดือน 251,180 บาท (ยังไม่รวมเบี้ยเลี้ยงต่อวัน)
อ่านว่า สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท (ยังไม่รวมเบี้ยเลี้ยงต่อวัน)

ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน
1. ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557
2. ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2557
3. ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557
4. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557
5. ประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
6. ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2557
7. ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2557
8. ประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557
9. ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
10. ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และ ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2557

11. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2557
12. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2557
13. ประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
14. ประธานกรรมการ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน[23]ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
15. ประธานกรรมการ คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
16. ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559
17. ประธานคณะกรรมการโครงการสานพลังประชารัฐ ตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2559
18. ประธานคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2559
19. ประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม 2559
20. ประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

21. ประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560
. และเขายังเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติ ต่าง ๆ ที่ออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
22. ประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตั้งแต่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558
23. ประธานกรรมการ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตั้งแต่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
24. ประธานกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558
25. ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำลังพลสำรอง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
26. ประธานกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
27. ประธานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
28. ประธานคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
29. ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

… ไม่แน่ใจว่าตำแหน่ง “ประธรรมกรรมการ” ต่างๆนี้ มีเงินเดือนหรือเปล่า

นี่คือ ค่าตอบแทน ที่มาของการออกมาพูดทุกวันศุกร์
นี่คือ ค่าตอบแทน ที่ออกมาบอกว่าให้ประชาชนเสียสละภาษี
นี่คือ ค่าตอบแทน ตัดเบี้ยยังชีพคนชรา
และนี่คือ ค่าตอบแทน การเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง

… ปล. #ไม่มีหน่วยงานใดสามารถตรวจสอบได้”

ช้อมูลจาก : ลุงประยุทธ์สุดหล่อ และ คนดีต้องมีที่ยืน

Top